Algemene voorwaarden

 

Naam ondernemer: Latin Fajas

Handelend onder de naam/namen:

- Latin Fajas


Vestigingsadres:

Rhijnestein 8 1083 XM Amsterdam


Telefoonnummer: +31 615 323 869

 

Bereikbaarheid:

Van maandag t/m zaterdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur


E-mailadres: [email protected]

 

KvK-nummer: 66869188

Btw-nummer: NL782178467B01

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN LATINFAJA 


Artikel 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, bestellingen, leveringen en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen zijn slechts geldig, indien uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijke bevestigd. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Latinfaja een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt. Latinfaja is te allen tijde gerechtigd de Latinfaja Verkoopvoorwaarden te wijzigen.


Artikel 2. Prijzen De verkoopprijs luidt in Euro’s inclusief B.T.W. maar exclusief de wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en eventuele verzend/bezorgkosten. De verkoopprijzen staan vermeld op de prijskaartjes die aan de in de Latinfaja vestigingen aangeboden producten zijn gehecht, dan wel op of boven het schap waar de betreffende producten door Latin faja zijn geplaatst. Tevens staan deze prijzen in de prijslijst die in de vestiging(en) beschikbaar zijn. Tevens worden deze prijzen gepubliceerd op onze website. Latin faja heeft het recht deze verkoopprijzen te wijzigen, indien de omstandigheden, waarop de verkoopprijzen zijn gebaseerd, veranderen. Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen zoals calculatie- en schrijffouten in prijzen op de Latin faja website, in reclame-uitingen, op prijskaarten in de winkel, in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, op facturen of andere bescheiden afkomstig van Latin faja, binden Latin faja niet. Evenmin is Latin faja gebonden aan de prijsaanduiding als prijskaarten niet op de juiste producten zijn geplaatst en/of de producten in een verkeerd vak (al dan niet door toedoen van Latin faja) zijn geplaatst.


Artikel 3. Offertes Alle door Latin faja uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 14 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld. Latin faja behoudt zich te allen tijde het recht voor offertes in te trekken. Latin faja is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 14 dagen na dagtekening van de offerte wordt bevestigd.


Artikel 4. Reservering Indien een product op voorhand niet voorradig blijkt te zijn, is het voor, door Latin faja te bepalen, producten mogelijk een schriftelijke reservering voor het betreffende product te laten maken. De klant kan geen rechten aan deze reservering ontlenen. Vermelde levertijden zijn slechts indicatief. De reservering heeft tot gevolg dat Latin faja bij binnenkomst van het betreffende product, de klant daarvan (schriftelijk of telefonisch) op de hoogte stelt en het product tot 14 dagen na kennisgeving voor de klant beschikbaar houdt.


Artikel5.Eigendomsrecht Latin faja blijft de eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.


Artikel 6. Betaling De klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van aflevering, tenzij voorafgaand anders is besproken en dit schriftelijk is bevestigd. Bij bezorging kan betaling van de producten direct na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden en moet betaling in ieder geval bij aflevering van de producten plaatsvinden. Betaling dient in contanten plaats te vinden, tenzij voorafgaand anders is besproken en dit schriftelijk is bevestigd.


Artikel 7. Bezorging/inspectie, schade bij aflevering, meenemen oude producten. Op verzoek kan de klant gebruik maken van de Latin faja bezorgservice. Voor bezorging van producten kunnen bezorgkosten door Latin faja in rekening worden gebracht aan de klant. De hoogte van deze eventuele bezorgkosten is afhankelijk van de afstand tussen de Latin faja vestiging, het afleveradres en het aantal te leveren producten. Wanneer de klant gebruik wil maken van de Latin faja bezorgservice wordt er afgesproken, wanneer de producten bij de klant worden afgeleverd, dan wel dat over de dag van aflevering door Latin faja later contact zal worden opgenomen met de klant. Het verpakkingsmateriaal van alle door Latin faja geleverde producten wordt (op verzoek van de klant) door de Latin faja bezorgservice afgevoerd. Bij aflevering van de producten door de Latin faja bezorgservice is de klant verplicht direct na plaatsing de producten nauwkeurig te inspecteren. Na de inspectie is de klant verplicht te tekenen op de leveringsfactuur dat het product onbeschadigd is afgeleverd. Indien er schade is zal de Latin faja bezorgservice dit product zo spoedig mogelijk te vervangen, dit in overleg met de klant en mits voorradig. Indien, op verzoek van de klant, het product niet wordt uitgepakt, is de klant verplicht toch te tekenen dat het product onbeschadigd is afgeleverd. Schadeclaims met betrekking tot schade die door de Latin faja bezorgservice is toegebracht aan de woning van de klant, dienen direct vermeld te worden op de leveringsfactuur en direct schriftelijk gemeld te worden aan Latin faja t.a.v. de directie. Alle contactgegevens kunt u vinden op onze website. Schadeclaims, als hierboven genoemd, worden achteraf niet in behandeling genomen. In geval van een schadeclaim als hierboven bedoeld dient de klant bij aflevering de koopsom volledig te voldoen en is de klant dus niet gerechtigd de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. De klant zal alle voor het onderzoeken van de schadeclaim noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Latin faja in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik van de producten. De Latin faja bezorgservice biedt de klant de mogelijkheid om het oude product mee te nemen. Indien de klant dit wenst dient hij er zorg voor te dragen dat het oude product geheel ontkoppeld is en gereed staat voor transport.


Artikel 8. Inspectie en schadeclaims met betrekking tot producten die de klant zelf heeft afgehaald De klant is verplicht binnen een redelijke tijd na aankoop doch uiterlijk binnen 3 werkdagen, de bij Latin faja aangekochte producten te inspecteren. Zichtbare schade aan producten dient uiterlijk binnen 4 werkdagen na aankoop bij Latin faja schriftelijk te zijn gemeld. De klant zal alle voor het onderzoeken van de schadeclaim noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Latin faja in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik van de producten. De klant is verantwoordelijk voor alle schade ontstaan tijdens eigen vervoer door de klant af Latin faja. Deze schades komen niet in aanmerking voor reclamaties.


Artikel 9. Ruilen Ruiling van het product tegen een ander product dan wel tegen een tegoedbon is zonder overlegging van de originele kassabon/aankoopnota niet mogelijk. Indien Latin faja uit coulance overwegingen, geheel vrijblijvend, niettemin bereid is het bij Latin faja gekochte product zonder kassabon/aankoopnota terug te nemen, tegen ruiling van een ander Latin faja product of tegen uitreiking van een tegoedbon, zal tenminste aan de navolgende voorwaarden dienen te zijn voldaan: o Het product is op moment van ruiling bij Latin faja in het assortiment opgenomen. o De klant voldoet aan de voorwaarden gesteld door Latin faja te weten: Het product moet onbeschadigd zijn. Indien een klant een beroep doet op de omruil garantie zonder dat er sprake is van gebrekkigheid van het product dient de klant de kosten op basis van de verkoopprijs aan Latin faja contant te betalen. Het product moeten zijn voorzien van de originele Latin faja verzegeling. Voor zover een tegoedbon wordt uitgereikt wordt daarbij de waarde van de laagste prijs van het betreffende product aangehouden. (of de aanschafprijs of de huidige winkelprijs). Tegoedbonnen kunnen niet in contanten worden omgeruild. Voor een eventueel restbedrag na verzilvering van een tegoedbon ontvangt de klant een nieuwe tegoedbon.


Artikel 10. Garantie Algemeen De garantietermijn vangt aan op het moment van aankoop. De originele kassabon/aankoopnota dient als garantiebewijs. Zonder overlegging van de originele kassabon/aankoopnota heeft de klant geen recht op garantie. Indien na afgifte door de klant van het product aan de service afdeling van Latin faja achteraf wordt gemeld dat aanspraak wordt gemaakt op garantie, kunnen deze garantieaanspraken alleen met goedvinden van de fabrikant/leverancier als zodanig worden erkend. De kosten worden, indien de fabrikant/leverancier de garantieaanspraken niet erkend, door Latin faja aan de klant in rekening gebracht en dienen door de klant aan Latin faja te worden voldaan. Latin faja is niet verplicht tot het verlenen van garantie indien er sprake is van ondeskundig gebruik, van buitenaf komende onheilen (schade), Indien tijdens het onderzoek blijkt dat het product getracht is te herstellen door derden of een door Latin faja niet erkend servicecentrum, is garantie uitgesloten. Indien het type of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd vervalt de aanspraak op garantie. AansprakelijkheidLatin faja is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, die veroorzaakt is door een defect product.


Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring Latin faja is niet aansprakelijk tot verdergaande schadevergoeding aan de klant of derden, dan daartoe de klant recht heeft op grond van de garantievoorwaarden. Latin faja is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik dat afwijkt van de eventuele gebruiksvoorschriften van het betreffende product. De aansprakelijkheidsuitsluiting in het hier bovengenoemde is niet van toepassing, indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Latin faja of haar ondergeschikten. De aansprakelijkheid van Latin faja in die gevallen is te allen tijde beperkt tot directe schade. Latin faja sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot gevolgschade, immateriële schade de omvang van de aansprakelijkheid van Latin faja is in alle gevallen maximaal gelijk aan het factuurbedrag.


Artikel 12. Overmacht Indien Latin faja door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. In geval van overmacht aan de zijde van Latin faja heeft de klant geen recht op enige (schade) vergoeding. Onder overmacht van Latin faja wordt verstaan elke van de wil van Latin faja onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Latin faja kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: problemen bij Latin faja’ toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport.


Artikel 13. Verzuim/ontbinding Indien de klant, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is Latin faja gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, dan wel die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Latin faja tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Latin faja verder toekomende rechten. Incassokosten in en buiten rechte komen voor rekening van de klant.